info@italiaansevertalingen.nl
tel.+31644440295
ITALIAANSE VERTALINGEN.NL
info@italiaansevertalingen.nl tel.+31644440295

Italiaanse Vertalingen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe
en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Italiaanse Vertalingen is nooit aansprakelijk voor alle andere vormen van
schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Door dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Italiaanse Vertalingen zich
van iedere aansprakelijkheid. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade voortbrengt, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Italiaanse Vertalingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Evenmin is Italiaanse Vertalingen aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen. De opdrachtgever is verplicht Italiaanse Vertalingen
te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik
van geleverde teksten.

24 uur per dag bereikbaar via e-mail of telefonisch, ook in het weekend.